What do you get by subscribing paid plan

We are a small, but growing team. Our expertise includes growth marketing, design, software development, and product management.

Gain full control

We guide and support you along your journey of loss

Dedicated support

We guide and support you along your journey of loss

Get 30-days trial

We guide and support you along your journey of loss

Pro Integrations

We guide and support you along your journey of loss

Առաջարկվող Փաթեթներ

Landing site

150,000 AMD


 • Անհատական դիզայն
 • Կառավարման համակարգ (ADMIN)
 • Անհատական մենեջեր
 • Պատրաստման ժամկետ սկսած 14 օրից
 • Տեխ․ առաջադրանքի կազմում

Business card website

180,000 AMD

220,000 AMD

 • Բաղկացած է 4 բաժնից
 • Կառավարման համակարգ (ADMIN)
 • Լեզուների քանակ 3
 • Պատրաստման ժամկետ ՝ առավելագույնը 7 օր
 • 24/7 Սպասարկում

Website Premium

240,000 AMD

280,000 AMD

 • Բաղկացած է 6 բաժնից
 • Կառավարման համակարգ (ADMIN)
 • Լեզուների քանակ 3
 • Պատրաստման ժամկետ ՝ առավելագույնը 10 օր
 • 24/7 Սպասարկում

Online store (Market)

300,000 AMD

350,000 AMD

 • Անհատական դիզայն
 • Կառավարման համակարգ (ADMIN)
 • Անհատական մենեջեր
 • Պատրաստման ժամկետ ՝ առավելագույնը 25 օր
 • Տեխ․ առաջադրանքի կազմում

Business website

400,000 AMD


 • Անհատական դիզայն
 • Կառավարման համակարգ (ADMIN)
 • Անհատական մենեջեր
 • Պատրաստման ժամկետ ՝ առավելագույնը 30 օր
 • Տեխ․ առաջադրանքի կազմում

Website News Or Blog

500,000 AMD

650,000 AMD

 • Անհատական դիզայն
 • Կառավարման համակարգ (ADMIN)
 • Անհատական մենեջեր
 • Պատրաստման ժամկետ ՝ առավելագույնը 40 օր
 • Տեխ․ առաջադրանքի կազմում

Online store (super)

650,000 AMD

800,000 AMD

 • Անհատական դիզայն
 • Կառավարման համակարգ (ADMIN)
 • Անհատական մենեջեր
 • Պատրաստման ժամկետ ՝ առավելագույնը 40 օր
 • Տեխ․ առաջադրանքի կազմում

Need A Custom Build?

We offer custom plans that can support your large team & big vision.

Make a request

Stay up to date with our news and discounts first