We have classified the news

News

Ծրագրավորում (Programming)

Շատերը կարծում են, թե ծրագրավորող դառնում են ծրագրավորման լեզու սովորելով։ Դա նման է նրան, որ պնդենք, թե մարդ են դառնում լեզու սովորելով։ Քանի լեզու գիտես՝ այնքան մարդ ես, չէ՞։ Բայց արդյո՞ք քանի ծրագրավորման լեզու գիտես՝ այնքան ծրագրավորող ես։


  • 02 May 2023
  • 862

Stay up to date with our news and discounts first